Paaseigids Methodologie

De Paaseigids 2021 scoort chocolade bedrijven op duurzaamheidsvraagstukken. De Paaseigids is gemaakt door Be Slavery Free (Australië en Nederland), Green America, INKOTA, Mighty Earth en National Wildlife Federation.

De NGO’s hebben een vragenlijst ontwikkeld, die naar alle gekozen bedrijven gestuurd. Er zijn webinars geweest met daarin een uitleg over de vragenlijst en waarin bedrijven de mogelijkheid gegeven werd om al hun vragen te stellen. Bedrijven kregen een contactpersoon toegewezen en kregen de mogelijkheid om afspraken in te plannen met hun contactpersoon.

De bedrijven die geselecteerd zijn variëren van de aller grootste cacaohandelaren en chocolade bedrijven tot kleinere meer innovatievere bedrijven. Samen kunnen zij een hoge tol eisen van, of een grote positieve impact hebben op mens en planeet.

Het onderzoek had betrekking op due diligence op het gebied van mensenrechten, transparantie en traceerbaarheid, leefbaar inkomen, kinderarbeid, ontbossing en klimaat, en agroforestry. Dit zijn enkele van de urgentste en belangrijkste duurzaamheidskwesties waar de chocolade-industrie op dit moment voor staat.

Storck, Unilever en Valrohna werden benaderd om deel te nemen, maar deden dat niet. Niet-deelname werd gezien als een gebrek aan transparantie. Wij zijn van mening dat alle bedrijven die chocoladeproducten verkopen, die informatie moeten kunnen verstrekken waar we om vragen, en dat consumenten het recht hebben te weten wat de productieomstandigheden van de chocolade zijn.

Elk bedrijf ontving een “eiscore” voor elke individuele categorie; die eiscores opgeteld bepalen de uiteindelijke ‘paashaaskleur’. Vooral lage scores op één categorie kan resulteren in een rood ei en de algehele paashaasscore van een bedrijf naar beneden halen – meer dan wanneer een bedrijf rood zou scoren maar niet totaal faalt op dat punt. Dit verklaart hoe bedrijven met vergelijkbare eitjes toch kunnen eindigen met verschillende kleur paashaas.

Om te erkennen dat de industrie evolueert en dat sommige bedrijven steeds beter presteren op het gebied van duurzaamheid, en daarmee bewijzen hoeveel er daadwerkelijk kan worden bereikt, hebben we de lat hoger gelegd dan vorig jaar. Dit is vooral relevant voor wat er nodig is om een ‘groen ei’ of ‘groene paashaas’ te verdienen. Naarmate de best presterende bedrijven verbeteren, groeit ook wat er nodig is om marktleider te zijn.

We hebben als prijs een ‘Goede paasei’ toegekend aan marktleiders op het gebied van verantwoording en bedrijfsverantwoordelijkheid, op basis van waar hun chocolade verkrijgbaar is. Sommige zeer goed presterende bedrijven verkopen alleen in bepaalde regio’s, en we wilden dat consumenten altijd de realistische mogelijkheid hadden om chocolade te kopen van een ‘Goede paasei’ winnaar. Whittaker’s is bijvoorbeeld algemeen verkrijgbaar in Nieuw-Zeeland en Australië, maar elders veel minder; Alter Eco is gemakkelijk te koop in de VS en het grootste deel van Europa, maar niet in Nieuw-Zeeland en Australië. Tony’s Chocolonely is wijd verkrijgbaar in Duitsland en Nederland, terwijl Alter Eco en Whittaker’s bijna niet te verkrijgen zijn daar.

We hebben helaas een “Rotte ei” prijs uitgereikt aan een chocoladebedrijf dat niet alleen niet reageerde op onze vragenlijst, maar ook een aantoonbaar slechte trackrecord heeft van slechte prestaties op het gebied van duurzaamheid: Storck.

Een uitleg van de categorieën

Due diligence op het gebied van mensenrechten

De ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’, goedgekeurd door de VN-Mensenrechtenraad in juni 2011, geeft een reeks richtlijnen voor bedrijven om schendingen van de mensenrechten bij bedrijfsactiviteiten te voorkomen, aan te pakken en te verhelpen. In de afgelopen jaren is er momentum voor verplichte due diligence-wetgeving inzake mensenrechten. Dit resulteerde in: de Britse Modern Slavery Act (2015), de Duty of Vigilance Law in Frankrijk (2017), de Australian Modern Slavery Act (2018) ), de Kinderarbeid Due Diligence-wet in Nederland (2019) en de wens van de Europese Commissie om in 2021 een verplichte due diligence-wet op EU-niveau in te voeren. Vrijwillige afspraken en voornemens om de chocolade-industrie te transformeren zijn mislukt; robuuste verplichte due diligence-regelgeving is noodzakelijk.

Een eerdere Paaseigids rangschikte en beoordeelde bedrijven op basis van hun publieke steun voor due diligence-wetgeving. Dit jaar gaan we verder: de scores voor elk bedrijf in deze categorie zijn afhankelijk van de mate waarin het de verschillende elementen van due diligence op het gebied van mensenrechten implementeert.

Deze elementen zijn:

 1. Beleidsstukken inzake mensenrechten en interne due diligence-processen;
 2. Uitgebreide risicobeoordeling die openbaar beschikbaar is (transparantie); en
 3. Maatregelen nemen om alle relevante mensenrechtenrisico’s in hun cacaotoeleveringsketen te voorkomen en te beperken, en de impact van deze maatregelen te beoordelen en erover te rapporteren.

Voorkomen en stoppen van kinderarbeid

Als een bedrijf niet weet waar zijn cacao vandaan komt, kunnen ze kinderarbeid, ontbossing of ander misbruik niet voorkomen. Zonder transparantie over de traceerbaarheid kan de maatschappij bedrijven niet ter verantwoording roepen. Transparante traceerbaarheid is cruciaal als basis voor alle andere hervormingen. We hebben reacties op de volgende onderdelen beoordeeld:

1. Traceerbaarheidsmethodiek; 2. Traceerbaarheid van cacao tot op coöperatief- en boerderijniveau voor zowel directe als indirecte inkoop, én de hoeveelheid ontraceerbare cacao; 3. Gebruikte certificering en andere keurmerken (zoals het eigen programma van een bedrijf) voor traceerbaarheid en transparantie; en 4. Transparantie van de rapportage van het bedrijf over zijn traceerbare toeleveringsketens, inclusief het openbaar delen van coöperaties / toeleveringsketens en rapportage over gevallen van geconstateerde kinderarbeid.

Voorkomen en stoppen van kinderarbeid

Een onderzoek van vóór de coronapandemie schatte dat ongeveer 1,6 miljoen kinderen in de cacaosector werken. Deze kinderen doen gevaarlijk werk. Ondanks de vrijwillige inspanningen van het bedrijfsleven, met beloftes, om hier een einde aan te maken, is kinderarbeid de afgelopen tien jaar met 14% toegenomen. Hetzelfde rapport onthulde een aanzienlijke toename van het aantal kindarbeiders dat wordt blootgesteld aan schadelijk landbouwgif (van 10% naar 27%). Samen met een toename van verwondingen, slechte gevolgen voor hun gezondheid en meer vraag naar gezondheidszorg (inclusief ziekenhuisopname). Deze kinderen worden misbruikt en van hun toekomst beroofd. Het is des te schandelijker gezien het feit dat chocolade vaak bedoeld is als traktatie voor kinderen, vooral rond Pasen, Halloween en Sinterklaas.

Wij beoordeelden deze drie punten:
 1. Een programma voor monitoring en stoppen van kinderarbeid (CLMRS);
 2. Percentage landbouwbedrijven dat onder deze regeling valt; en
 3. Aanwezigheid van een plan om programma’s en processen op te schalen om kinderarbeid aan te pakken.

CLMRS-systemen worden beschouwd als een van de meest effectieve manieren om kinderarbeid aan te pakken.

Het is voor sommige bedrijven te vroeg dag om kinderarbeid aan te pakken door middel van specifieke programma’s en voorbarig om te vertellen wat de effectiviteit op lange termijn zal zijn.

Leefbaar inkomen

De meeste cacaoboeren verdienen minder dan €0,85 per dag, vrouwelijke cacaoboeren slechts een kwartje per dag, ruim onder de wereldwijde extreme armoedegrens van $ 2,00 (€1,70) per dag. Kortom: cacaoboeren leven in schrijnende armoede en op de loer liggen honger, ondervoeding, ziektes en tal van andere problemen waaronder kinderarbeid. Het VOICE-netwerk heeft een model gemaakt voor het berekenen van het ‘leefbaar inkomen’, het laat zien dat de meeste marktprijzen te laag zijn. Recent ontmoette de regeringen van Ghana en Ivoorkust elkaar om het probleem van de schandalige armoede onder cacaoboeren aan te pakken door de marktprijs voor cacao te bepalen die een leefbaar inkomen genereert, oftewel de “LID” -prijs vast te stellen. Fairtrade heeft ook de bodemprijs verhoogd, wat de boeren een minimum inkomen garandeert. Rainforest Alliance / UTZ lijkt bezig om een betere prijs vast te stellen, hoewel ze dat nog niet hebben ingevoerd. Fairtrade heeft ook een leefbaar inkomen berekend (welke lager ligt dan de VOICE-berekening). De Living Income Community of Practice heeft ook het leefbaar inkomen voor zowel Ghana als Ivoorkust berekend. Dit is nog maar het begin om de cacaoboeren een reëel inkomen te bezorgen. We erkennen dat sommige boeren bij deze verbetering van inkomen mogelijk al een leefbaar inkomen verdienen, maar dat zijn er weinig. De overgrote meerderheid van de boeren verdient geen leefbaar inkomen. Gezien het enorme leed dat voortkomt uit de te lage cacaoprijs, en ook de belangrijke hervormingen die op komst zijn, hebben we een aparte categorie gemaakt voor het leefbaar inkomen.

We hebben voor deze categorie naar drie punten gekeken:
 1. Beleid om een referentieprijs voor een leefbaar inkomen te betalen voor cacao in West-Afrika en wereldwijd (ofwel bepaald door Fairtrade, of het VOICE-netwerk of een gelijkwaardige of hogere prijs); en zich ertoe verbinden een extra premie te betalen aan de boeren van wie ze kopen;
 2. Bedrijfsprogramma’s, gemaakt in overleg met de lokale groepen die werken om een leefbaar inkomen voor boeren te bereiken en / of armoede aan te pakken; en
 3. De impact van dergelijke programma’s meten en de resultaten delen.
De hoogste scores werden behaald door bedrijven die wel:
 • een berekening van het werkelijke inkomen gebruiken om hun programma’s te benchmarken
 • en / of premies aan boeren betalen bovenop LID en certificeringspremies
 • en / of investeren in ontwikkelingsprojecten die worden bepaald in overleg met de lokale gemeenschappen.
.

Ontbossing en klimaatverandering

Cacaoteelt is een belangrijke oorzaak van wereldwijde ontbossing. West-Afrika produceert 75% van de cacao ter wereld, met Ivoorkust en Ghana als grootste producenten. Deze twee landen hebben de afgelopen zestig jaar het grootste deel van hun bossen verloren – respectievelijk ongeveer 94% en 80%. Ongeveer een derde was voor de cacaoteelt. Deze twee landen wonnen de ‘Wereldbeker’ van verhoogde ontbossingscijfers in 2018. In 2020 ging 47.000 hectare bos verloren in de cacaoteeltgebieden van Ivoorkust. Bijna overal waar cacao groeit, tonen onderzoeken de link met ontbossing aan, wat op zijn beurt bijdraagt aan klimaatverandering. De meeste bedrijven en de vier regeringen (Ivoorkust, Ghana, Colombia en Kameroen) hebben toegezegd een einde te maken aan door cacao veroorzaakte ontbossing met het Cocoa and Forest Initiative (CFI) maar er is meer nodig om een einde te maken aan ontbossing.

We hebben de reacties op deze punten beoordeeld:

 1. Toepassing van een beleid van niet-ontbossing op wereldwijde inkoop, en een percentage cacao gekocht via een controlesysteem zonder ontbossing;
 2. Percentage cacao afkomstig uit ontboste gebieden sinds 2010;
 3. Percentage cacao afkomstig van leveranciers die sinds de lancering van het CFI in 2017 hebben ontbost; en
 4. Beleid om in het hele bedrijf een netto nuluitstoot van CO2 te realiseren; of het gebruik van science based targets.

Agroforestry

Hoewel cacaoteelt wereldwijd een belangrijke oorzaak van ontbossing is, kán het juist het tegenovergestelde worden: een middel voor vergroening van grote gebieden. Agroforestry is, in tegenstelling tot de huidige met pesticiden doordrenkte monocultuur, een meer ecologisch verantwoorde manier om cacao te verbouwen en cultuurlandschappen te herstellen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat agroforestry-cacaoplantages beter zijn voor de planeet, voor koolstofvastlegging, het vasthouden van bodem- en luchtvochtigheid, biodiversiteit, en dat het ook beter is voor de voedselzekerheid en inkomensdiversificatie van boeren. Wanneer het correct geïmplementeerd wordt is het een win-win voor mens en planeet, boeren en bossen.

We hebben de reacties op deze punten beoordeeld:

 1. Het agroforestry-beleid en de definitie ervan; en
 2. Toepassing van het agroforestry-beleid, wereldwijd of alleen op West-Afrika;
 3. Beoordeling en monitoring van het agroforestry-beleid; en
 4. Ondersteuning en investering in de boeren binnen de toeleveringsketen om over te stappen op agroforestry-teeltmethoden.

Opmerkingen over chemisch beheer

Toen we met de verwerking van de data startten, bleken de vragen over de omgang met chemische stoffen en landbouwgif, die we de bedrijven stelden, te leiden tot verwarring. De meeste bedrijven waren niet in staat deze vragen te beantwoorden, begrepen de vragen soms niet of hadden de kennis niet in huis. Daarom hebben we dit jaar die data maar minimaal laten meetellen. We hopen door de publicatie van de Paaseigids het bewustzijn en begrip te vergroten van hoe een gemiddeld bedrijf moet omgaan met chemische stoffen en landbouwgif.

De reacties van twee bedrijven sprongen eruit omdat ze de rest ver voor waren bij het aanpakken van de risico’s van landbouwchemicaliën: Alter Eco en Chocolats Halba. De chocolade van Alter Eco is helemaal biologisch gecertificeerd en dit gaat gepaard met een agroforestry-aanpak. Evenzo werkt Chocolats Halba aan het implementeren van duurzaamheid in de hele toeleveringsketen en meer dan 50% van hun chocolade is biologisch gecertificeerd.

Gezien de hevige milieucrisis waarin we ons bevinden, waarvan een groot deel wordt veroorzaakt door chemicaliën in de landbouw, moeten we er op toezien dat chocoladebedrijven hun huidige aanpak hervormen met cacaoteelt die niet afhankelijk is van chemie en landbouwgif. Verhoogde productiviteit door chemische kunstgrepen mag geen primair doel zijn voor multinationals die cacaobonen inkopen; maar een levensvatbare toekomst van de industrie met als eerste prioriteit de gezondheid van de boerengemeenschappen. Zij zijn vaak afhankelijk van het water uit de rivieren om te drinken en te baden. Schoon water en een vruchtbare bodem en de gezondheid van de planeet horen het uitgangspunt te zijn. Bedrijven moeten de meest gevaarlijke pesticiden volledig elimineren en streven naar het verminderen van de totale hoeveelheid gebruikte landbouwchemicaliën, terwijl ze boeren ondersteunen om af te stappen van een teelt die afhankelijk is van gevaarlijke chemicaliën. Bedrijven behoren boeren te helpen en stimuleren om duurzamer te gaan verbouwen en de opbrengst te verhogen door enten, snoeien en bestuiving en voorlichting te geven over de beste ecologische landbouw.

Over Be Slavery Free

Be Slavery Free is een organisatie die internationaal campagne voert tegen arbeidsuitbuiting, mensenhandel en kinderarbeid. Zij zetten zich in voor daadwerkelijke verandering, zoals goede wetgeving, om zo samen mensenhandel tegen te gaan. Mensenhandel komt overal voor, ook in Nederland: in de seksindustrie, chocolade-industrie, schoonmaak, land- en tuinbouw, transport, visserij, horeca en in andere sectoren. Be Slavery Free hielp bij het opbouwen van momentum om de Modern Slavery Act van Australië te behalen. Sinds 2007 werken ze samen met de chocolade-industrie, het VOICE network en pleiten ze voor het aanpakken van kinderarbeid en kindslavernij in cacao.

Meer informatie over Be Slavery Free is te vinden op: https://beslaveryfree.com

Fuzz Kitto (Australian Eastern Time)
+61 407 931 115
fuzz.kitto@beslaveryfree.com (English)

Esta Steyn
+31 6 3457 1595
esta.steyn@beslaveryfree.com

Over Green America

Green America is Amerika’s leidende groene economie-organisatie, wiens missie het is om de economische macht van de VS – de kracht van consumenten, investeerders, bedrijven en de markt – te benutten om een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving te creëren. Green America, opgericht in 1982, levert de economische strategieën en praktische hulpmiddelen voor bedrijven en individuen om de huidige sociale en milieuproblemen op te lossen.

Meer informatie over Green America is te vinden op http://www.GreenAmerica.org

Max Karlin (USA Eastern Standard Time)
+1703276 3255,
mkarlin@hastingsgroup.com (Engels)

Over Inkota

Het Duitse INKOTA heeft de afgelopen 50 jaar campagne gevoerd om honger en armoede te beëindigen en globalisering voor iedereen te laten werken. Met gerichte campagnes wil INKOTA het publiek in Duitsland bewust maken van de duistere kanten van globalisering en het belang van mensenrechten. INKOTA coördineert de “Make Chocolate Fair!” campagne, die pleit voor betere levensomstandigheden voor cacaoboeren in West-Afrika. Bovendien werkt INKOTA samen met partnerorganisaties in het Zuiden Halfrond om hen te helpen campagne te voeren voor gerechtigheid en gelijkheid in hun thuisland.

Meer informatie over Inkota is te vinden op https://www.inkota.de/english/ .

Johannes Schorling (Central European Time)
+49 30 4208202 57
schorling@inkota.de (Duits, Engels)

Over Mighty Earth

Mighty Earth is een wereldwijde milieucampagne-organisatie die zich inzet voor de bescherming van bossen, het behoud van oceanen en het aanpakken van klimaatverandering. Mighty Earth zet zich in voor ecologisch verantwoorde landbouw die inheemse ecosystemen, wilde dieren en water beschermt en de rechten van de lokale gemeenschap respecteert – ook in de cacaosector. Het team van Mighty Earth heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het overtuigen van enkele van ’s werelds grootste voedsel- en landbouwbedrijven om hun milieu- en sociaal beleid en praktijken drastisch te verbeteren.

Meer informatie over Mighty Earth is te vinden op https://www.mightyearth.org/chocolate/ .

Contactpersoon VS:
Samuel Mawutor (USA Pacific Time)
+1541368 8603
samuel@mightyearth.org (Engels)

Contactpersoon Japan:
Roger Smith
(Japanse standaardtijd),
roger@mightyearth.org (Japans)

Contact West-Afrika:
Amourlaye Toure
(West-Afrikaanse tijd)
amourlaye@mightyearth.org (Frans, Engels)

Over de National Wildlife Federation

De National Wildlife Federation is de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Amerika met meer dan 6 miljoen leden. NWF staat al sinds 1936 in de frontlinie voor dieren in het wild. Het internationale programma van NWF combineert expertise op het gebied van economie van natuurlijke hulpbronnen, teledetectie en GIS, internationaal recht en tropische ecologie om marktgebaseerde oplossingen en openbaar beleid te bevorderen om het verlies van tropische bossen te elimineren. NWF promoot landbouw met “nul ontbossing”.

Meer informatie over NWF is te vinden op https://international.nwf.org/about/ .

Etelle Higonnet (USA Eastern time),
+1202848 7792.
Etelle.Higonnet@nwf.org
( Engels, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans)